Informační deska

Prodej pozemku 865/11 v k.ú. Rynholec

Historie vývoje projektu haly na pozemku 865/11 v k.ú. Rynholec

     21. 1. 2019 seznámil na poradě zastupitelstva starosta obce ostatní zastupitele se schůzkami ze strany dvou projekčních kanceláří, na kterých byl ze strany těchto firem projeven zájem o pozemek 865/11 v k.ú. obce (bývalá výsypka dolu ČSA) a měly zájem zde vybudovat velkosklady. Podle územního plánu obce, jehož první verze pochází ze začátku 21. století, se jedná o území tzv. „plochy výroby, skladů a služeb“. Navíc se jedná o lokalitu bývalé výsypky dolu ČSA, jehož činnost byla ukončena na začátku 60. let minulého století a od té doby je pozemek nevyužitý.

     V průběhu jednání s oběma firmami byly ze strany obce upřesňovány podmínky, za kterých by byla ochotna pozemek prodat. Zejména chtěla obec omezit vytváření nadměrného hluku, zápachu a omezení ohledně skladování nebezpečných materiálů. Zároveň v průběhu těchto jednání zůstal již pouze jeden zájemce s nabídkou nejvyšší ceny za m2.  Souběžně s těmito jednáními byl ze strany obce objednán znalecký posudek k posouzení hodnoty pozemku.

     Po vyjasnění podmínek mezi obcí a firmou MSP Projekty, s.r.o. byl na veřejném zasedání č. 6/2019, které proběhlo 18. 9. 2019, schválen záměr prodeje pozemku p.č. 865/11 o výměře 78 036 m2 a odsouhlasen všemi přítomnými zastupiteli. Záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce obce.

     Od této chvíle začalo jednání s firmou MSP Projekty, s.r.o. ohledně upřesnění podmínek smlouvy o smlouvě budoucí a definování jednotlivých požadavků.

     Na veřejném zasedání č. 7/2019 ze dne 30. 10. 2019 byl odsouhlasen prodej pozemku firmě MSP Projekty s.r.o. s tím, že zastupitelstvo obce souhlasí s postupem, že nejdřív by byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi oběma subjekty s platností na 24 měsíců. V této době společnost pro svoji činnost zajistí územní rozhodnutí a další dokumentaci, aby mohla pokračovat v záměru vybudovat halu.

Na veřejném zasedání č. 8/2019 ze dne 25. 11. 2019 byly opětovně předneseny informace ohledně smluv o prodeji pozemku a v té době dostupné informace o plánované hale.

     Na veřejném zasedání č. 9/2019 ze dne 18. 12. 2019 byli občané seznámeni s obsahem smlouvy o budoucí smlouvě kupní a s jejími podmínkami a následně byl ze strany zastupitelstva také odsouhlasen záměr uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s firmou MSP Projekty, s.r.o.

     Návrh smlouvy byl následně také vyvěšen na úřední desce obce.

     Na veřejném zasedání č. 1/2020, které proběhlo dne 27. 1. 2020, byla smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi Obcí Rynholec a firmou MSP Projekty, s.r.o. schválena ze strany zastupitelstva.

     Od tohoto termínu byla teprve v období května – června 2020 (podle našich informací) vypracována studie s představami projektantů, která byla na přelomu června a července 2020 předána na obecní úřad.

     Prodej pozemku je ze strany zastupitelstva obce motivován zejména zajištěním (minimálně částečným) finančních příjmů do rozpočtu obce v budoucnu. Částka z prodeje tohoto pozemku je plánována na spolufinancování stavby nového bytového domu v areálu současného kravína. K tomuto účelu již v minulosti nakupovala obec pozemky v tomto areálu, aby bylo možné získat dostatečně velký pozemek na výstavbu bytového domu. Vzhledem k tomu, že příjmy z ekologické skládky nejsou do budoucna nijak zajištěny (jak vlivem nařízení EU o zákazu skládkování do země, tak z důvodu přípravy nového zákona o odpadech, v rámci kterého v současné době diskutují převod větší části finančních prostředků z obce na kraj), je navýšení počtu obyvatel jedním z nejúčinnějších způsobů jak – alespoň částečně – zajistit zvýšení příjmů z rozpočtového určení daní do obecní pokladny. Samozřejmě přicházejí v úvahu i další příjmy, zejména z daní, které případné firmy zaplatí ze svého zisku, nicméně výši takové částky nelze předpokládat. Právě díky těmto financím, které do rozpočtu obce plynou, je možné ze strany obce hradit poplatek za likvidaci komunálního odpadu, kde obec doplácí cca 1.200.000 Kč, odvádění a čištění odpadních vod, kde obec platí cca 1.150.000 Kč, předškolní vzdělávání, kde obec platí cca 1.200.000 Kč, kabelová televize a internet, kde obec doplácí cca 1.000.000 Kč (všechny údaje ze závěrečné finanční uzávěrky za rok 2019) a další platby, které obec zatím nemusí přenášet na své občany.

     Na závěr je třeba ještě zdůraznit jednu věc. Prostor bývalého dolu ČSA je tzv. brownfield, tedy území bývalé průmyslové výroby, který je většinově nevyužívaný a zanedbaný. I z tohoto důvodu je využití bývalého průmyslového pozemku opět jako průmyslové lokality z hlediska zastupitelstva minimálně logická.

     V příloze zaleznete smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi Obcí Rynholec a firmou MSP Projekty, s.r.o. a prezentaci haly z představení projektu. Na stránkách Informačního systému EIA naleznete podrobnosti ohledně posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
smlouva-o-smlouve-budouci-kupni-1-.pdf 2321.8 Kb
prezentace-10-9.pptx 19332.6 Kb