Informační deska

Vyhodnocení činnosti zastupitelstva

Vyhodnocení činnosti zastupitelstva obce v polovině volebního období

 

Vážení spoluobčané

     Polovina volebního období je podle našeho názoru dobrý termín pro zhodnocení toho, co se nám v obci povedlo, co se nepovedlo a co plánujeme v druhé polovině volebního období.

 • Z větších projektů se v roce 2019 podařilo dokončit rekonstrukci místní sokolovny, včetně výstavby nových sociálních zařízení a rekonstrukce pekla. Zároveň byla opravená sokolovna vybavena novým zařízením pro potřeby sportovních a kulturních požadavků občanů. Kromě toho bylo na fotbalovém stadionu vybudováno workoutové hřiště.
 • V rámci nové infrastruktury se podařilo v horní části obce zřídit novou silnici v ulici V Zahradách, včetně veřejného osvětlení a chodníků, a částečně v ulici Lánská. Ve spolupráci s OÚ Lány byla opravena i tzv. „Bílá cesta“ a vybudován chodník s veřejným osvětlením – spojnice ul. Strašecká a Lánská.
 • V průběhu roku se kromě toho prováděly různé opravy silnic, chodníků, obrubníků a kanálových vpustí v obci.
 • V roce 2020 byla postavena nová silnice včetně veřejného osvětlení v ulici U čističky a komunikace k čističce rozšířena. Také byl vybudován nový chodník a přechod u bývalé horní prodejny potravin a nový přechod včetně zpomalovacího retardéru u mateřské školky. Také byla zahájena výstavba nové kuchyně a školní jídelny pro MŠ. V současné době jsou dokončeny zednické práce a probíhá úprava a vybavení interiéru, aby mohl být ještě v letošním roce zahájen její provoz.
 • V ulici Lánská byla postavena a vybavena automatická tlaková stanice pro zvýšení tlaku vody v nové zástavbě. U sokolovny bylo otevřeno menší dětské hřiště a bylo zahájeno vybudování nové opěrné zídky v Husových sadech, na které bude v roce 2021 navazovat výstavba nového schodiště do parku.
 • Na místním hřbitově byla provedena oprava propadlého stropu márnice a zahájeny restaurátorské práce na kapličce sv. Isidora. Kaplička je nyní opatřená novou kovanou mříží a novým oltářem.

     Na období 2021-22 plánujeme dokončit a uvést do provozu novou školní jídelnu s kuchyní, rekonstrukci silnic v lokalitě „Vodárenská“ a „K fořtovně“, dokončit opravy a restaurátorské práce v místní kapličce, včetně betlému, který by měl náves u kapličky ozdobit již příští advent, dokončit opěrnou zídku a vybudovat nové schody do parku. Stejně tak je v plánu oprava schodů do ulice Nad rybníkem. Stejně tak ještě v letošním roce chceme dokončit přestavbu bývalé prodejny jednoty na nový, bezbariérový obecní úřad. Nad novým OÚ budou zřízeny 3 bytové jednotky. Dále plánujeme, pokud se povede uskutečnit přeložka vysokého napětí v prostoru fotbalového hřiště, rozšířit možnosti sportovního areálu o pumtrackovou dráhu. Zároveň bychom chtěli dokončit novou studii na využití lokality „U kravína“, kde plánujeme nový bytový dům.

     Po úspěšném rozšíření možností sportovního a kulturního vyžití v obci v roce 2019, kdy nejen sportovní a kulturní výbor OÚ, ale i místní knihovna realizovali mnoho zajímavých akcí pro širokou veřejnost, nás v roce 2020 přibrzdila špatná epidemiologická situace. Doufáme, že rok 2021 a následující budou v tomto ohledu lepší a kulturní a sportovní akce najdou v životě obce zase své místo.

     V letošním roce budou také pokáceny 3 velké staré kaštany u budoucího OÚ, protože odborný výzkum ukázal, že vzhledem k jejich stáří a stavu jsou už nebezpečné. Po jejich odstranění bude samozřejmě celá lokalita revitalizována a budou vysazeny nové a pokud možno vzrostlé stromy, aby co nejdříve nahradili ty současné.

     Samozřejmě některé věci se nepovedly. Zejména bychom chtěli pracovat na zlepšování informovanosti občanů. Z tohoto důvodu byly spuštěny nové internetové stránky včetně automatického vyrozumívání o novinkách a v loňském roce byla opravena a doplněna síť místního rozhlasu.

     V souvislosti s tímto musíme konstatovat, že se nepodařilo občanům dostatečně vysvětlit plánovaný prodej pozemku bývalé výsypky dolu ČSA, kde chce firma vybudovat skladovací prostory, a to zejména z hlediska přínosů pro obec. Současný projekt je každopádně zrušen a je připravován nový, který reflektuje požadavky občanů (zejména co se výšky haly týče). Jakmile bude nový projekt projekční kanceláří připraven, informace zveřejníme, abyste si mohli udělat vlastní názor, jestli takový projekt pro obec je nebo není přínosný.

     Zároveň znovu prosíme veškeré občany, kteří by měli zájem přiložit ruku k dílu a podílet se na činnosti některého z výborů (kulturní, sportovní), anebo třeba i vytvořit vlastní program (funguje např. jóga, keramika, angličtina), aby o sobě dali vědět.

 

Zastupitelstvo obce

 

 

Jmenný přehled toho, co bylo uděláno:

2019

 • Dostavba sokolovny, nové sociálky, rekonstrukce Pekla a vybavení interiéru
 • Parkoviště u sokolovny, úprava ploch v okolí
 • Workout hřiště a úprava plochy kolem něj
 • Nová silnice v ulici V Zahradách a část ul. Lánské ke křížku
 • Projekty na prodloužení kanalizace a inženýrských sítí (U Myslivny, Velkého října)
 • Chodník z ul. Strašecká do Lánská + veřejné osvětlení
 • Projektová dokumentace k přechodu u MŠ
 • Nákup pozemků v lokalitě U Kravína
 • Oprava „Bílé cesty“ ve spolupráci s OÚ Lány
 • Oprava střechy skladu, garáže a dílny na dvoře OÚ
 • Přípravné práce pro ATS ul. V Zahradách
 • Opravy po obci (praskliny a díry v silnicích, kanálové vpusti, obrubníky)
 • Nákup pódia
 • Nové vývěsní tabule v obci
 • Oprava pomníků I. a II. světové války
 • Doplnění dopravního značení
 • Pec pro keramickou dílnu
 • Výměna měřidel v bytovém domě

 

2020

 • Rozšíření silnice K čističce
 • Nová komunikace ul. U čističky včetně veřejného osvětlení
 • ATS Lánská
 • Nákup objektu bývalé prodejny a příprava projektu
 • Chodník a přechod u prodejny
 • Parkoviště u OÚ
 • Oprava propadlého stropu v márnici
 • Nová kuchyně a jídelna v MŠ
 • Nové dětské hřiště u sokolovny
 • Probíhající oprava opěrné zídky „Husovy sady“
 • Přechod a bezpečnostní práh u MŠ
 • Revitalizace památné lípy a bezprostředního okolí
 • Statické zajištění lípy v lokalitě pod Laurou
 • Nová propusť u čističky
 • Oprava interiéru kapličky, nová kovaná mříž, nový oltář
 • Vybudování posilovny v areálu fotbalového hřiště
 • Srovnání prostoru před a za workoutovým hřištěm
 • Opravy po obci

 

Na 2021-2022 plánujeme

 • Dokončení přístavby MŠ, vybavení a uvedení do provozu
 • Příprava na odstranění staré jídelny (kvůli nebezpečnému azbestu)
 • Rekonstrukce silnic v lokalitě „Vodárenská“ a „K Fořtovně“
 • Dokončení oprav v kapličce včetně restaurování malovaného stropu a obrazu sv. Izidora
 • Dokončení opěrné zídky, vybudování schodů do parku
 • Oprava schodů do ul. Nad rybníkem
 • Inženýrské sítě v ulicích U Myslivny a Velkého října
 • Přestavba bývalé jednoty na bezbariérový OÚ a 3 byty v I. patře
 • Vybudování velkokapacitních podzemních boxů na tříděný odpad
 • Vybudování pumptrackové dráhy (pokud bude provedena přeložka vedení VN)
 • Opravy silnic a chodníků v obci
 • Studie nového bytového domu v lokalitě U kravína, příprava projektu